Záruční podmínky
Zpět

Záruční podmínky

ODPOVĚDNOST ZA VADY (ZÁRUKA)

Dne 1.1.2014 vstoupil v účinnost zákon č. 89/2012 Sb. ze dne 3. února 2012 a k tomuto datu se ruší zákony 40/1964 Sb.; 513/1991 Sb. a 59/1998 Sb. ve znění pozdějších předpisů. Firma Madal Bal a.s. v souladu s tímto zákonem přebírá odpovědnost za vady na Vámi zakoupený výrobek po dobu 2 let od data prodeje. Uplatnění nároku na bezplatnou záruční opravu se řídí zákonem č. 89/2012 Sb. a Reklamačním řádem firmy Madal Bal.

Při splnění níže uvedených obchodních podmínek, které jsou v souladu s tímto zákonem, Vám výrobek bezplatně opraví smluvní servis firmy Madal Bal, a.s.

ZÁRUČNÍ PODMÍNKY

1) Prodávající je povinen spotřebiteli zboží předvést (pokud to jeho povaha umožňuje) a vystavit doklad o koupi v souladu se zákonem. Všechny údaje v dokladu o koupi musí být vypsány nesmazatelným způsobem v okamžiku prodeje zboží.

2) Již při výběru zboží pečlivě zvažte, jaké funkce a činnosti od výrobku požadujete. To, že výrobek nevyhovuje Vašim pozdějším technickým nárokům, není důvodem k jeho reklamaci.

3) Při uplatnění nároku na bezplatnou opravu musí být zboží předáno s řádným dokladem o koupi.

4) Pro přijetí zboží k reklamaci by mělo být pokud možno očištěno a zabaleno tak, aby při přepravě nedošlo k poškození (nejlépe v originálním obalu). V zájmu přesné diagnostiky závady a jejího dokonalého odstranění spolu s výrobkem zašlete i jeho originální příslušenství.

5) Servis nenese odpovědnost za zboží poškozené přepravcem.

6) Servis dále nenese odpovědnost za zaslané příslušenství, které není součásti základního vybavení výrobku. Výjimkou jsou případy, kdy příslušenství nelze odstranit z důvodu vady výrobku.

7) Odpovědnost za vady („záruka“) se vztahuje na skryté a viditelné vady výrobku.

8) Záruční opravu je oprávněn vykonávat výhradně autorizovaný servis značky Extol.

9) Výrobce odpovídá za to, že výrobek bude mít po celou dobu odpovědnosti za vady vlastnosti a parametry uvedené v technických údajích, při dodržení návodu k použití.

10) Nárok na bezplatnou opravu zaniká, jestliže:

a) výrobek nebyl používán a udržován podle návodu k obsluze.

b) byl proveden jakýkoliv zásah do konstrukce stroje bez předchozího písemného povolení vydaného firmou Madal Bal a.s. nebo autorizovaným servisem značky Extol.

c) výrobek byl používán v jiných podmínkách nebo k jiným účelům, než ke kterým je určen.

d) byla některá část výrobku nahrazena neoriginální součásti.

e) k poškození výrobku nebo k nadměrnému opotřebení došlo vinou nedostatečné údržby.

f) výrobek havaroval, byl poškozen vyšší mocí či nedbalostí uživatele.

g) škody vzniklé působením vnějších mechanických, teplotních či chemických vlivů.

h) vady byly způsobeny nevhodným skladováním, či manipulací s výrobkem.

i) výrobek byl používán (pro daný typ výrobku) v agresivním prostředí např. prašném, vlhkém.

j) výrobek byl použit nad rámec přípustného zatížení.

k) bylo provedeno jakékoliv falšování dokladu o koupi či reklamační zprávy.

11) Odpovědnost za vady se nevztahuje na běžné opotřebení výrobku nebo na použití výrobku k jiným účelům, než ke kterým je určen.

12) Odpovědnost za vady se nevztahuje na opotřebení výrobku, které je přirozené v důsledku jeho běžného používání, např. obroušení brusných kotoučů, nižší kapacita akumulátoru po dlouhodobém používání apod.

13) Poskytnutím záruky nejsou dotčena práva kupujícího, která se ke koupi věci váží podle zvláštních právních předpisů.

14) Nelze uplatňovat nárok na bezplatnou opravu vady, na kterou již byla prodávajícím poskytnuta sleva. Pokud si spotřebitel výrobek svépomocí opraví, pak výrobce ani

prodávající nenese odpovědnost za případné poškození výrobku či újmu na zdraví v důsledku neodborné opravy či použití neoriginálních náhradních dílů.